2010-2017 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri

Göreli yoksulluk oranı 2010 – 2017 döneminde 3,4 puan azaldı

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında %16,9 olan yoksulluk oranı, 2017 yılında 3,4 puan azalarak %13,5 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 yılında %24,8 iken, 2017’de bu oran %21,3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010 yılında %18,5 olan yoksulluk oranı 2017’de %15,8’e geriledi.

Beş yaş altı çocukların %10,9’u fazla kiloludur

Türkiye’de 2013 yılında beş yaşın altındaki çocukların %1,7’si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların %10,9’u boyuna göre fazla kiloludur.

Anne ve beş yaş altı çocuk ölüm oranları azaldı

Anne ölüm oranı 2010 yılında yüz bin canlı doğumda 16,4 iken, 2017 yılında bu oran 14,6’ya geriledi.

Beş yaş altı ölüm hızı 2010 yılında bin canlı doğumda 15,5 iken, 2017 yılında binde 11,2 oldu. Aynı dönemde neonatal ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7,6’dan 5,8’e geriledi.

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010 yılında %91,6 iken, 2017 yılında %98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167’den 186’ya yükseldi.

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı 2017 yılında %75,1 oldu

Beş yaş net okullaşma oranı 2015 yılında %67,2 iken 2017 yılında 7,9 puan artarak %75,1 olarak gerçekleşti.

Gençlerin (18-24 yaş) örgün veya yaygın eğitime katılma oranı 2012 yılında %46,6 iken 2016’da %48,9 oldu. Yetişkinlerde (25-64 yaş) ise bu oran aynı yıllar için %17,8’den %20,9’a yükseldi.

Yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2017 yılında %17,3 oldu

Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012 yılında %14,4 iken 2017 yılında 2,9 puan artarak %17,3 oldu.

Güvenilir içme suyu hizmetlerini kullananların oranı 2016’da %98,3 oldu

Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı ise 2010 yılında %72,8 iken 7,9 puan artarak 2016 yılında %80,7 oldu.

Elektriğe erişebilen nüfusun oranı ise 2010’dan itibaren %100 olarak gerçekleşti. Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014’te %51 iken 2017 yılında %59,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2017 yılında %10,9 oldu

İşsizlik oranı 2017 yılında erkekler için %9,4 iken kadınlar için %14,1 oldu. Aynı yıl en yüksek işsizlik oranı %22,8 ile 20-24 yaş grubundaki fertlerde gerçekleşti.

Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010 yılında %32,3 iken, 2017 yılında %24,2 olarak gerçekleşti. 2017 yılında bu oran erkekler için %14,6 iken, kadınlar için %34 oldu.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı %0,96’ya ulaştı

Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında %0,80 iken bu oran 2017 yılında %0,96 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılında %15,1 iken 2,5 puan artışla 2017 yılında %17,6 oldu. Aynı sektör istihdamının toplam istihdam içindeki payı 2017 yılı için %17,6 oldu.

Ormanlık arazi oranı 2017 yılı itibarıyla %28,6’dır

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010 yılında %27,2 iken 1,4 puan artarak 2017 yılında %28,6 oldu.

Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı artarak %0,95 oldu

Türkiye’nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2017 döneminde sekiz katın üzerinde artarak, 2017 yılında 8 121 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010 yılında %0,13 iken, 2017 yılında %0,95’e yükseldi.

İnternet kullanan bireylerin oranı 2010 yılında %37,6 iken 2017 yılında %64,7 oldu. Bu oran 2017 yılında erkeklerde %72,8, kadınlarda ise %56,6 oldu.

AÇIKLAMALAR:

Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edilmiş, bu çerçevede 17 ana amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 232 göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti oluşturulmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen envanter çalışması neticesinde, küresel göstergelerden hali hazırda mevcut olduğu belirlenenler ile ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu değerlendirilen ilave göstergelerin de dahil olduğu 83 gösterge ve tanımları bu haber bülteni ile birlikte yayımlanmaktadır.