E-FATURA, E-DEFTER VE E-BİLET UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ

446, 447 ve 448 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile  düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin özet bilgilendirme aşağıdaki gibidir;
ELEKTRONİK BİLET UYGULAMASINA İLİŞKİN 415 SIRA NUMARALI TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (446 SIRA NOLU VUK TEBLİĞİ 


 • Genel Tebliğlerde yer verilen Tanımlarda güncellemeler yapılmıştır.
 • Mükelleflerin daha kolay geçiş sağlayabilmesi için özel entegrasyon yöntemine olanak sağlanmıştır.
 • Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak için mükellefler tarafından yapılan başvurular; Elektronik Bilet Teknik Kılavuzu‘nda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından değerlendirilecektir. Gerek görmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı ilave teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir. Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile 1 yıl süre verilecektir.
 • Daha önceden günlük olarak alınan “e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi Raporu”, yeni düzenleme ile aylık olarak düzenlenebilecek ve takip eden ayın 15 inci günü saat 24.00’a kadar Gelir İdaresi Başkanlık sistemine gönderilecektir.
 • Elektronik ortamda düzenlenen e-Bilet, e-Bilet yolcu listesi ve e-Bilet Raporu, e-Bilet Uygulamasını mükellefler kendi bilgi işlem sistemi üzerinde muhafaza edebilecekler, istemeleri halinde ise söz konusu belge ve raporları Gelir İdaresi Başkanlığından saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza edebileceklerdir.
 • Elektronik bilet uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak üzere izin alan mükelleflerden izinlerinin iptal edildiği kendilerine bildirilenler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanmak üzere başvuru yapamayacaklardır.

 

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA İLİŞKİN 397 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞDE YER ALAN DEĞİŞİKLİKLER (447 SIRA NOLU VUK TEBLİĞ) 


 • Gelir İdaresi Başkanlığından saklama hizmeti verme izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamayacak ve işleme taraf olanların yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamayacaklardır.  Saklama Hizmeti veren kuruluşlar, bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal edilebilecektir.
 • Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilecek ve elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabileceklerdir.
 • Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki 3 (üç) işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlü olacaklardır. Kesinti süresi ise 2 (iki) günü aşamayacaktır.
 • E-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kâğıt fatura bulundurmaları zorunlu kılınmıştır.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir.
 • Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunlu olup Usul ve esaslara aykırı biçimde e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda öngörülen cezalar uygulanacaktır.?
E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI SORUMLULUK VE CEZAİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN 421 SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (448 SIRA NOLU VUK TEBLİĞ) 

 • E fatura ve E defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadırlar. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

Saygılarımızla.

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.