Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2015 Eylül Dönemi Proje Başvuruları Başladı

PROGRAMIN AMACI

Bu program Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, eşgüdüm sağlamak, izlemek, özendirmek; bu amaçla yöntem, program ve projeler geliştirmek ve uygulamak, üniversitelerle ortak çalışma grupları veya araştırma birimleri oluşturmak görevlerinin verimli ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmesini amaçlamaktadır.

KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR

Proje Yürütücüsü

  • İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel, teknik, idarî, malî ve hukukî her türlü sorumluluğunu üstlenen, Kurum ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki bilim adamını tanımlamaktadır.
  • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin hazırladıkları ve idareye önerdikleri disiplinler arası projeler, Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri olarak gerçekleştirilir.
  • Türkiye’nin ilmî hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından önerilen projeler Kurum İçi Kapsamlı Araştırma Projeleri olarak gerçekleştirilir.

Araştırmacılar

İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, çalışmada adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacılar projede yer alabilir.

Bursiyerler

Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde görev alan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Doktora Sonrası Araştırmacılar, projelerde Bursiyer olarak yer alabilmektedir.

PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ

  • Bir kişi aynı zamanda en fazla iki projenin yürütücüsü olabilir.
  • Bir araştırmacı aynı zamanda iki projede görev alabilir.

PROJE SÜRESİ

Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeleri en çok 3 (üç) yıl içinde tamamlanır. Proje Yürütücüsünün talebi, bütçe imkânları doğrultusunda ilgili kurumun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile ek süre ve ilave kaynak verilebilir. Ek süre 1 (bir) yılı, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 30(otuz)’unu geçemez.

PROJE BÜTÇESİ

  • Kurum İçi ve Kurum Dışı Kapsamlı Araştırma Projeler, bütçesi 50.000 (Elli bin) Türk Lirası’nın üzerinde olan projelerdir. Proje Yürütücüsünün talebi, bütçe imkânları doğrultusunda ilgili kurumun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile ek süre ve ilave kaynak verilebilir. Ek süre bir yılı, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 30’unu geçemez.
  • Yönetim Kurulunca kabul edilen projeler için gereken ödenekler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre ilgili kurumun bütçesinde gösterilir. 15’inci maddenin birinci fıkrasında gider kabul edileceği belirtilen mal ve hizmet alımları, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslara göre yapılır.
  • Bütçelendirme esasları için lütfen Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi’ni inceleyiniz.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR

Kurum Dışı proje başvuruları, http://proje.ayk.gov.tr/ adresinden Proje Başvurusu yapılıp gerekli yerler imzalanarak, proje başvuru formunun tüm sayfaları proje yürütücüsü tarafından paraflanmış biçimde 2 (iki) nüsha halinde, istenilen belgelerle birlikte ilgili Kurumun Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğüne teslim edilmesi şeklinde gerçekleştirilir

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşır mısınız?

Comments are closed.